I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim, spoločnosťou NAMYO s. r. o., Sídlisko 9. mája 318/3 922 03 Vrbové, ako sprostredkovateľom (ďalej len prevádzkovateľ) a spoločnosťou dodávajúcou tovar (dalej len dodávateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu unikatshop.sk (ďalej len obchod).
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Dodávateľom sa rozumie predajca tovaru, ktorého ponúkané produkty zverejňuje prevádzkovateľ v obchode.
5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne zo všetkých zúčastnených strán.
3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 150,-EUR , požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo alebo platbu platobnou kartou ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.
6. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
7. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania, zaslanim storno Mail-u elektronickou poštou na elektronickú adresu uvedenú v objednávke.
8. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (napriklad Slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 7 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však 5 týždňov. Nedodanie tovaru do 5 týždňov oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Platobné podmienky

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u dodávateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky, ak si kupujúci zvolí možnosť platby formou elektronického platobného styku pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
2. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.
4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

V. Reklamačné podmienky

1. Dodávateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
2. Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 6 mesiacov odo dňa predaja.
3. Dodávateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi dodávateľa.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

Podľa O.P. SPS s.r.o. (kurierskej spoločnosti) ,klient po prevzati objednavky skontroluje stav doručeneho tovaru.
Citát s O.P. SPS s.r.o.:
“Bod 8.2 Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia
alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo
Príjemca spoločnosti SPS písomne, najneskôr v nasledujúci
pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho
nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete

nie je možné uplatniť reklamáciu.

VI. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučnepre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
5. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.